English

General information

During the races there will be several cars on the course which will take care of the course itself, the athletes on the course and the volunteers on the course. Cars will pick up stranded athletes and cars will bring coffee and other food and drinks to the volunteers.

Dutch – Nederlands

Algemene informatie

Tijdens de wedstijden zullen er verschillende auto’s op het parcours rijden die zorgdragen voor het parcours zelf, de atleten op het parcours en de vrijwilligers op het parcours. Zo zullen er auto’s gestrande atleten ophalen en zijn er auto’s die koffie en ander eten en drinken naar de vrijwilligers brengen.

Functions and tasks

‘Broom car’

 • Driving a van on the bike course to pick up athletes who are stranded
 • Returning athletes safely
 • There are 2 volunteers in a van
 • Communication by walkie-talkie with the central post

Coffee car

 • Drive a van over the course to provide volunteers standing there with food and drinks.
 • There are 2 volunteers in a van
 • Talk to the volunteers

Course car

 • Ensuring that the course remains safe
 • Driving around to check signs and deposits

Multi-purpose car

 • Assist where necessary, by order of coordinators
 • Moving things from one location to another

Functies en taken

Bezemwagen

 • Met een busje over het fietsparcours om atleten die gestrand/uitgevallen zijn op te halen
 • Het veilig afleveren van de atleet
 • Er zitten 2 vrijwilligers in een busje
 • Communicatie per portofoon met de centrale post

Koffiewagen

 • Met een busje over het parcours rijden om die vrijwilligers die daar staan te voorzien van eten en drinken
 • Er zitten 2 vrijwilligers in een busje
 • Praatje maken met de vrijwilligers

Parcourswagen

 • Zorgdragen dat het parcours veilig blijft
 • Rondrijden om bordjes en afzettingen te controleren

Multi inzetbare wagen

 • Daar bijspringen waar nodig, in opdracht van coördinatoren
 • Spullen vervoeren van de ene naar de andere locatie

Competencies

 • As a driver in possession of a driving license B
 • No driver’s licence required if co-driver
 • Having knowledge of the course or are willing to learn it

Competenties

 • Als chauffeur in het bezit van een rijbewijs B zijn
 • Als bijrijder geen rijbewijs vereist
 • Kennis van het parcours hebben of bereid zijn dit te leren
 • Sociaal en communicatief vaardig zijn

View all days and shifts here:

Help us and be part of the World Triathlon Multisport Championships and CHALLENGEFAMILY!

Bekijk alle dagen en shifts hier:

Help ons en maak deel uit van het World Triathlon Multisport Championships en CHALLENGEFAMILY!