Skip to content

Motor Brigade - Motorbrigade

English

The motor crew includes all motors that are on course during the World Triathlon Multisport Championships. The motor crew is mainly active on the bike course. There are several functions that bikers can occupy, which are explained below. A training and selection day will be organised for all motor riders, after which advice will be given about the work to be done.

Dutch

Onder de motorbrigade vallen alle motoren die tijdens het World Triathlon Multisport Championships rondrijden. De motorbrigade is voornamelijk actief op het fietsparcours. Er zijn verschillende functies die motorrijders kunnen bekleden, welke hieronder toegelicht worden. Voor alle motorrijders zal een trainings- en selectiedag worden georganiseerd, waarna er een advies wordt gegeven over de te verrichten werkzaamheden.

Functions and tasks - Functies en taken

Driving Jury

 • Taking a judge on the course
 • Judges check if athletes obey the rules
 • Follow rules and instructions
 • Ensuring a safe ride

Driving press

 • Transporting someone from the press
 • Think of photographers, journalists and camera crew
 • Follow rules and instructions
 • Ensuring a safe ride

Drivers in front

 • Riding in front of the first (and fastest) athletes during the race
 • Have a sign on your bike, which marks the spot of the athlete who is behind you
 • Communicating to the organisation where the athlete is located on the course
 • Follow rules and instructions

Course monitoring

 • Keeping an eye on the state of the course
 • Reporting irregularities to the Central Post
 • Solving problems in consultation with the assistant course manager
 • Taking care/noting most busy moments on course

Other tasks

 • Bringing food/drinks to locations where it’s impossible to come for a car
 • Taking team members of the medical service
 • Taking people of the organization team

Het rijden van jury

 • Vervoeren van een jurylid achterop de motor
 • Juryleden controleren of atleten zich aan de regels houden
 • Regels en instructies opvolgen
 • Zorgdragen voor een veilige rit

Het rijden van pers

 • Vervoeren van iemand van de pers achterop de motor
 • Denk hierbij aan fotografen, journalisten en cameramensen
 • Regels en instructies opvolgen
 • Zorgdragen voor een veilige rit

Voorrijders

 • Rijden voor een atleet die op de eerste, tweede of derde positie in de wedstrijd ligt
 • Een bord op je motor hebben waar op staat welke plek de atleet ligt
 • Communiceren aan de organisatie waar op het parcours de atleet zich bevindt
 • Regels en instructies opvolgen

Parcoursmonitoring

 • Het in de gaten houden van de staat van het parcours
 • Melden van onregelmatigheden aan de Centrale Post
 • Oplossen van problemen in overleg met de assistent manager parcours
 • Piekmomenten opvangen

Overige taken

 • Rondbrengen van eten/drinken op locaties waar een auto niet kan komen
 • Vervoeren van iemand van de medische dienst
 • Vervoeren van organisatieleden

Competencies - Competenties

Help us and be part of the 2021 World Triathlon Multisport Championships Almere-Amsterdam

Sign up to be a volunteer – Schrijf je in als vrijwilliger